EL AYAKKABI İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Elle İnternet Sitesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu El Ayakkabı İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Elle” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Akçaburgaz Mah. 3087.Sokak No:4 Esenyurt- İstanbul adresinde mukim, Elle tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Elle internet sitelerini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması, internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin iyileştirilmesi, gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması, size özel reklamların sunulabilmesi ve internet sitesi ziyaretlerinin arttırılabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kişisel Veri Kategorisi
İşlem Güvenliği
IP Adresi Bilgileri, IP Adresi İzleme, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Şirket iş süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun uyarınca elde edilen kişisel verilerin kaydedilmesi ve saklanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Toplanma Yöntemi Elle internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretler vasıtasıyla temin edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Yurt içi aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.
Kişisel Veri Kategorisi
İşlem Güvenliği
Çerez Kayıtları
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Elle internet sitesinin ziyaret edilmesi ile toplanan veriler kapsamında sitenin iyileştirilmesi, web sitesinin çalışması, müşteri kaydının oluşturulması gibi süreçlerin yürütülmesi ile müşterinin onayına istinaden takip ve reklam çerezleri vasıtasıyla kişiselleştirilmiş reklamların sunulması
Toplanma Yöntemi Web sitelerinin ziyaret edilmesi ve ayrıca kesin gerekli olmayan çerezler bakımından ziyaretçinin onayı vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi
KVKK m. 5/1: Açık Rıza m. 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Yurt içi aktarım İş Ortakları
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

  • İKişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Akçaburgaz Mah. 3087.Sokak No:4 Esenyurt- İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR